Κρυοσυντήρηση εμβρύων

Κρυοσυντήρηση Εμβρύων

Η κρυοσυντήρηση εμβρύων αποτελεί πλέον μια συνήθη και αποτελεσματική εφαρμογή στο χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, χάρη στη βελτιωμένη τεχνική της Υαλοποίησης (Vitrification) που χρησιμοποιείται. Η τεχνική αυτή ακολουθείται σε κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης, κατά τους οποίους δημιουργούνται πλεονάζοντα έμβρυα ή όταν για κάποιο λόγο στον ίδιο κύκλο δεν πραγματοποιείται εμβρυομεταφορά.

  • Στην πρώτη περίπτωση, τα καλύτερα ποιοτικώς έμβρυα μεταφέρονται στη γυναίκα, προς επίτευξη εγκυμοσύνης. Τα έμβρυα που περισσεύουν κρυοσυντηρούνται με την τεχνική της υαλοποίησης, προκειμένου να μεταφερθούν σε μελλοντικό κύκλο στη γυναίκα, χωρίς να απαιτείται η επανάληψη ολόκληρου κύκλου εξωσωματικής.
  • Στη δεύτερη περίπτωση, κατά την οποία δεν είναι δυνατή η εμβρυομεταφορά, όλα τα έμβρυα κρυοσυντηρούνται, ώστε να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί οφείλονται σε παράγοντες όπως ο συγχρονισμός και το πάχος του ενδομητρίου, ή ακόμα και ο κίνδυνος ωοθηκικής υπερδιέγερσης, ή η αύξηση της προγεστερόνης, που δεν συνιστούν την εμβρυομεταφορά. Σπανιότερα, η κατάψυξη εμβρύων αποτελεί λύση για ασθενείς που πρέπει να υποβληθούν σε επεμβάσεις ή χημειο- και ακτινοθεραπείες, οπότε και η μεταφορά εμβρύων στο ενδομήτριο δεν είναι εφικτή.

Η υαλοποίηση αποτελεί την πιο σύγχρονη και πολλά υποσχόμενη τεχνική κρυοσυντήρησης εμβρύων. Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στη χρήση ειδικών κρυοπροστατευτικών ουσιών σε αυξανόμενες συγκεντρώσεις, με υπερταχείς ρυθμούς κατάψυξης. Οι κρυοπροτατευτικές ουσίες έχουν διπλό ρόλο, καθώς απομακρύνουν το νερό από το εσωτερικό των κυττάρων και ταυτόχρονα προστατεύουν τις κυτταρικές μεμβράνες από τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτοί οι δύο παράγοντες έχουν σαν αποτέλεσμα να αποτρέπεται η δημιουργία κρυστάλλων πάγου στο εσωτερικό των κυττάρων με συνέπεια την επιβίωση και τη συντήρηση των εμβρύων σε ειδικά δοχεία υγρού αζώτου στους -196ο C. Τα έμβρυα μπορούν να μείνουν κατεψυγμένα, χωρίς να επηρεάζεται η ικανότητα εμφύτευσής τους μετά την απόψυξη. Βάσει του νόμου 3305/2005 για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, τα κρυοσυντηρημένα έμβρυα μπορούν να αποθηκευτούν για 5 έτη με δυνατότητα παράτασης επιπλέον 5 έτη. Ειδικότερα, πρέπει να σημειωθούν τα καλύτερα ποσοστά επιβίωσης (97% των εμβρύων) που καταγράφονται με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία στην περίπτωση της υαλοποίησης, σε σχέση με την παλαιότερη τεχνική της αργής κατάψυξης (slow freezing). Αξιοσημείωτα είναι επίσης και τα ποσοστά εμφύτευσης και κλινικής εγκυμοσύνης που επιτυγχάνονται από τα κατεψυγμένα έμβρυα, που είναι συγκρίσιμα με αυτά των φρέσκων εμβρύων.

Η χρονική στιγμή κατά την οποία καταψύχονται τα έμβρυα, εξαρτάται από παράγοντες όπως η ποιότητα των εμβρύων, ο πλεονάζων αριθμός τους, καθώς και το είδος του κύκλου εξωσωματικής που πρόκειται να ακολουθήσει το ζευγάρι. Συνήθως, τα έμβρυα καταψύχονται την 3η ή την 5η ημέρα, όταν δηλαδή βρίσκονται στο στάδιο της αυλάκωσης (6-8 κύτταρα) ή στο στάδιο της βλαστοκύστης (>100 κύτταρα).